Σάββατο, 2 Απριλίου 2016

Πρόσκληση συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Παίζοντας με τα Πρωτόνια» στο CERN


Tο CERN σε συνεργασία με τη New Wrinkle και την υποστήριξη του ευρωπαϊκού προγράμματος CREATIONS (www.creations-project.euοργανώνουν ένα εργαστήριο-σεμινάριο για δέκα (10) εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.
 Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 22 Αυγούστου 2016 στο Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Σωματιδιακής Φυσικής (CERN) στη Γενεύη της Ελβετίας.

 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Οι στόχοι του προγράμματος είναι:
 •  H εξοικείωση των εκπαιδευτικών με την έρευνα, γνώση, καινοτομία και κουλτούρα του μεγαλύτερου εργαστηρίου σωματιδιακής φυσικής στον κόσμο 
 • Η έμπνευση και παρακίνηση των εκπαιδευτικών να μεταφέρουν τον επιστημονικό τρόπο σκέψης και την ερευνητική κουλτούρα του CERN στους μαθητές τους, λειτουργώντας παράλληλα ως πρότυπα και πολλαπλασιαστικοί παράγοντες στην τοπική τους κοινωνία 
 • Η έρευνα, ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων και συμμετοχικών εκπαιδευτικών δράσεων μέσα και έξω από την τάξη για το σχολικό έτος 2016-17 
 • Η ανάπτυξη ανοιχτής πλατφόρμας μέσω της οποίας οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να ανταλλάσσουν εμπειρίες και γνώση από την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των μαθητών τους

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 H διάρκεια του σεμιναρίου είναι 09:00 – 19:00 καθημερινά, με 2ωρη διακοπή φαγητού το μεσημέρι. Το σεμινάριο περιλαμβάνει: 
 • διαλέξεις από μέλη της επιστημονικής κοινότητας του CERN.
 •  επισκέψεις σε πειραματικές εγκαταστάσεις του CERN.
 •  εργαστήρια πειραμάτων και δημιουργικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 
 • ομάδες εργασίας που θα παράγουν πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό. 

 Όσοι και όσες τελικώς επιλεγούν, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν όλο το σεμινάριο. Δεν επιτρέπονται αφίξεις μετά την έναρξη, αναχωρήσεις πριν τη λήξη ή επιλογή διδακτικών ενοτήτων κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.
 H πιστοποίηση παρακολούθησης του σεμιναρίου θα δοθεί εφόσον κριθεί ότι το παραγόμενο εκπαιδευτικό υλικό είναι αξιοποιήσιμο και πρωτότυπο.
 Ένα μήνα μετά το σεμινάριο, θα πρέπει να παρουσιαστεί από τον εκπαιδευτικό το σχέδιο ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που θα εφαρμόσει στο σχολείο του ή σε συνεργασία με άλλα σχολεία ή φορείς. Επιπλέον, ο υπότροφος θα έχει την υποχρέωση να πραγματοποιήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα Φυσικής στην τάξη του αξιοποιώντας την εμπειρία και τις γνώσεις του σεμιναρίου και να το ανεβάσει σε ειδικό ιστότοπο που θα δημιουργηθεί γι΄αυτό τον σκοπό. 

ΑΙΤΗΣΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Οι αιτήσεις για την παρακολούθηση του εργαστηρίου πρέπει να υποβληθούν έως 31 Μαϊου 2016 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο p-w-p@cern.ch

 Το σεμινάριο απευθύνεται σε μόνιμους εκπαιδευτικούς διορισμένους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
 Με την αίτηση συμμετοχής, θα πρέπει να σταλούν τα ακόλουθα στην ελληνική γλώσσα:
 •  βιογραφικό σημείωμα (έως δύο σελίδες). 
 • έκθεση έως 300 λέξεων στην οποία ο/η εκπαιδευτικός θα αποτυπώνει πώς οραματίζεται το σχολείο του μέλλοντος. σύντομη συνοδευτική επιστολή έως 300 λέξεων στην οποία ο/η εκπαιδευτικός θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους θέλει να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα καθώς και τους λόγους για τους οποίους θεωρεί τον εαυτό του/της κατάλληλο/η για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Τα τυπικά κριτήρια επιλογής είναι τα ακόλουθα:

Δάσκαλοι που εργάζονται σε δημόσια σχολεία . (Δείτε τις περιοχές στο τέλος)

 •  η ποσόστωση στον αριθμό των γυναικών (ελάχιστο 30%, όπως ορίζει ο νόμος). 
 • Στη διαδικασία αξιολόγησης θα συνεκτιμηθούν τα ακόλουθα: μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών ή παρακολούθηση αντίστοιχων σεμιναρίων. άλλες μεταπτυχιακές σπουδές ή δεύτερο πτυχίο θετικών επιστημών. 
 • εμπειρία από διδασκαλία σε Ε’/ ΣΤ τάξεις του δημοτικού. 
 • ενεργός δράση στην τοπική κοινότητα (π.χ. σε δημόσιες ή δημοτικές βιβλιοθήκες), συμμετοχή σε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα (π.χ. Erasmus+), ενεργός διαδικτυακή δράση (π.χ. bloggers), οργάνωση ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και ενεργός εξωσχολική δράση (π.χ. συμμετοχή σε δράσεις Μ.Κ.Ο.) άλλα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος.
 •  Η επιλογή των 10 συμμετεχόντων του εργαστηρίου θα γίνει σε 3 φάσεις:
  • προεπιλογή με βάση τα τυπικά κριτήρια της αίτησης συμμετοχής. 
  • επιλογή από επιτροπή σοφών με βάση το βιογραφικό σημείωμα, την συνοδευτική επιστολή και την υποβληθείσα έκθεση. 
  • τελική επιλογή με βάση διαδικτυακές συνεντεύξεις από επιστημονική επιτροπή του CERN.

   Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, οι τελικώς επιλεγέντες/επιλεχθείσες εκπαιδευτικοί θα ειδοποιηθούν μέσω email για τη συμμετοχή τους στο εργαστήριο. 

  Την παιδαγωγική επιμέλεια του προγράμματος έχει η κα. Τίνα Νάντσου (Φυσικός, Εκπαιδευτικός, Σχολή Χιλλ). Υπεύθυνος για τη παρακολούθηση του προγράμματος είναι ο κ. Στέφανος Χερουβής (Ελληνογερμανική Αγωγή).

   ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 

  Σας ενημερώνουμε ότι η υποτροφία καλύπτει πλήρως:

   α) τα έξοδα μετάβασης, επιστροφής από τον τόπο διαμονής στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος
   β) τα έξοδα μετάβασης, επιστροφής αεροπορικώς από την Αθήνα στη Γενεύη
   γ) τα έξοδα μετάβασης, επιστροφής από το αεροδρόμιο της Γενεύης στις εγκαταστάσεις του CERN δ) ημερήσια κάλυψη εξόδων φαγητού αξίας 50€ για τη διάρκεια του προγράμματος 
  ε) διαμονή στους ξενώνες του CERN σε μονόκλινα δωμάτια 
  στ) έξοδα υλικών απαραίτητα για τη παρακολούθηση του προγράμματος

   Εκ των δέκα (10) υποτροφιών, έως πέντε (5) θα δοθούν στις διάφορες νησιωτικές Περιφερειακές ενότητές, ενώ τουλάχιστον τέσσερεις (4) θα απονεμηθούν στις ειδικές περιοχές που ανήκουν στο Νομό Αττικής και τουλάχιστον μία (1) στις ειδικές περιοχές που ανήκουν στο Νομό Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση που για κάποια από τις επιλέξιμες περιοχές δεν έχουν τεθεί υποψηφιότητες ή οι υποβληθείσες υποψηφιότητες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια της παρούσας προκήρυξης, το πρόγραμμα διατηρεί το δικαίωμα να μην ανακηρύξει υποτρόφους από την Περιφέρεια αυτή και να απονείμει την αντίστοιχη υποτροφία σε κάποια από τις υπόλοιπες Περιφέρειες, κατά την κρίση της.
   Το πρόγραμμα τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και έχει την υποστήριξη του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. 

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα καθώς και τους όρους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Κλειώ Αποστολάκη (τηλ.:2155605230,232 , ή e-mail:p-w-p-info@cern.ch

  Η πρόσκληση αφορά δασκάλους (μόνιμους και αναπληρωτές) που εργάζονται σε δημόσια σχολεία που βρίσκονται σε όλες τις νησιωτικές Περιφερειακές ενότητες της επικράτειας, στους Δήμους Σπάτων-Αρτέμιδος και Ραφήνας-Πικερμίου, και στις περιοχές Μέγαρα, Ασπρόπυργος, Ελευσίνα, Μάνδρα, Μαγούλα, του Νομού Αττικής, καθώς και στο Δήμο Κορδελιού - Εύοσμου, και στις δημοτικές κοινότητες Διαβατά, Καλοχώρι, Ν. Μαγνησία του Δήμου Δέλτα του Νομού Θεσσαλονίκης.

  Η προκήρυξη του Υπουργείου Παιδείας είναι εδώ:

  http://www.p-w-p.gr

                  

  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου

  Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

  Άλλα θέματα

  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...